เจ้าหน้าที่กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ


ชื่อ-นามสกุล
น.ส.ศิริพร   สนธิรัตน์
ตำแหน่ง
ผอ.กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
Email
siriporn_so@moi.go.th
เบอร์โทร-Hotline
021266542
เบอร์ส่วนตัว
085-484-1959

กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชื่อ-นามสกุล
นางอริศรา   จริยารังษีโรจน์
ตำแหน่ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
Email
alisara_ja@moi.go.th
เบอร์โทร-Hotline
50663
เบอร์ส่วนตัว
089-883-3329

ชื่อ-นามสกุล
นายกิตติ   ดำงามกิจ
ตำแหน่ง
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
Email
kitti_dum@moi.go.th
เบอร์โทร-Hotline
50660
เบอร์ส่วนตัว
086-553-5592

กลุ่มพัฒนาระบบงานสารสนเทศ

ชื่อ-นามสกุล
น.ส.อนงค์รัตน์   ลือนาม
ตำแหน่ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
Email
anongrat_lu@moi.go.th
เบอร์โทร-Hotline
021266542, 59944, 51139
เบอร์ส่วนตัว
089-690-5545

ชื่อ-นามสกุล
นายทศพล   นิติมณฑล
ตำแหน่ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
Email
-
เบอร์โทร-Hotline
59913
เบอร์ส่วนตัว
083-013-0577

ชื่อ-นามสกุล
นายบุญยง   เรืองพงษ์
ตำแหน่ง
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
Email
boonyong_run@moi.go.th
เบอร์โทร-Hotline
51142
เบอร์ส่วนตัว
084-924-3544

ชื่อ-นามสกุล
น.ส.ธมนต์รัตน์   แสนสายเนตร
ตำแหน่ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
Email
sirineth_san@moi.go.th
เบอร์โทร-Hotline
51135
เบอร์ส่วนตัว
080-411-8210

ชื่อ-นามสกุล
น.ส.วันวิสาข์   อินทร์รอด
ตำแหน่ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
Email
wanwis_im@moi.go.th
เบอร์โทร-Hotline
51137
เบอร์ส่วนตัว
095-697-7527

ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

ชื่อ-นามสกุล
นายสิทธิชัย   สุธานนท์
ตำแหน่ง
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
Email
sittichai@moi.go.th
เบอร์โทร-Hotline
51444
เบอร์ส่วนตัว
089-923-6258

ชื่อ-นามสกุล
นายธนารักษ์   รัตน์ขันธ์
ตำแหน่ง
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
Email
tanarak_rat@moi.go.th
เบอร์โทร-Hotline
50181
เบอร์ส่วนตัว
080-466-8950

ฝ่ายธุรการ

ชื่อ-นามสกุล
นางอุไร   หาญโอฬารเลิศ
ตำแหน่ง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
Email
urai_har@moi.go.th
เบอร์โทร-Hotline
50483
เบอร์ส่วนตัว
086-901-8404

ลูกจ้างเหมาบริการ

ชื่อ-นามสกุล
นายวิชภัทร   มีจิตร
ตำแหน่ง
พนักงานสารสนเทศ
Email
-
เบอร์โทร-Hotline
-
เบอร์ส่วนตัว
-

ชื่อ-นามสกุล
น.ส.เจนจิรา   กันทปินชัย
ตำแหน่ง
พนักงานสารสนเทศ
Email
-
เบอร์โทร-Hotline
59916
เบอร์ส่วนตัว
080-309-6832

ชื่อ-นามสกุล
น.ส.สิริยากรณ์   นมเกษม
ตำแหน่ง
พนักงานสารสนเทศ
Email
praewwasryg@gamil.com
เบอร์โทร-Hotline
51140
เบอร์ส่วนตัว
096-857-7026

ชื่อ-นามสกุล
นายณรงค์ชัย   ซื้อพัฒนารุ่งโรจน์
ตำแหน่ง
พนักงานสารสนเทศ
Email
-
เบอร์โทร-Hotline
59944
เบอร์ส่วนตัว
099-213-0303