กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

vศึกษาวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาข้อมูล และระบบสารสนเทศ ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และจังหวัด รวมทั้งสำรวจ จัดเก็บ รวบรวมข้อมูลมหาดไทยและจังหวัด และให้บริการเผยแพร่ข้อมูล

 

vเป็นศูนย์กลางประสานข้อมูลสารสนเทศของกระทรวงมหาดไทย กรม/รัฐวิสาหกิจและจังหวัด

 

vดูแลศูนย์ข้อมูลเพื่อการบริหารและการวางแผนของกระทรวงมหาดไทย

 

vบริหารจัดการ บำรุงรักษาระบบแม่ข่าย และระบบรักษาความปลอดภัย ตลอดจนการให้บริการด้านสารสนเทศด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 

vควบคุมดูแลและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายผู้บริหารของกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

 

vสนับสนุนและให้คำปรึกษาด้านสารสนเทศ

 

vทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์

ผู้อำนวยการกลุ่มงาน

- ว่าง -

ผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

กลุ่มพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 น.ส.ศิริพร สนธิรัตน์

                                                                      

                  นางอลิศรา จริยารังษีโรจน์                                     น.ส.ณรัณภัช แสงทอง

                                                                      

                    นางอุไร หาญโอฬารเลิศ                                        นายกิตติ ดำงามกิจ

 

กลุ่มพัฒนาระบบงานสารสนเทศ

น.ส.อนงค์รัตน์ ลือนาม

                                                                                   

                    น.ส.หยาดพิรุณ อ่อนเม็ก                            นายทศพล  นิติมณฑล

                                                                                                    

                   น.ส.ณัฏฐ์ชัญญา แสนสายเนตร                       นางสุดใจ ลีลาถาวรชัย
   

     นายบุญยง เรื่องพงษ์ 

ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

นายสิทธิชัย สุธานนท์

                                                             

                  นายธนภัทร์ นรเศรษฐ์ตระกูล                                นายวิชาญ เยี่ยมสถาน

 

นายธนารักษ์ รัตนขันธ์

พนักงานจ้างเหมาบริการ

                                

 

               นายวิชภัทร มีจิตร                    น.ส.ภัทร์นรินทร์ เรืองพงษ์                   นางสาวโสภิดา พุทธิมา