- หน้าแรก                     หน่วยงานในสังกัด ศสส.สป.มท.          - วิสัยทัศน์ ศสส.สป.

- ประวัติความเป็นมา         >> กลุ่มงานอำนวยการ                   - วิสัยทัศน์ และ ค่านิยมหลัก สป.มท.

- สถานที่ตั้ง                    >> กลุ่มงานยุทธศาสตร์สารสนเทศฯ    - วีดีโอฝ่าภัยแล้งด้วยแรงประชารัฐ  

- ภารกิจ/อัตรากำลัง          >> กลุ่มงานติดตามประเมินผลฯ        - วีดีโอโครงการอนุรักษ์สวนทุเรียนนนท์

- อีเมล์เจ้าหน้าที่               >> กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานฯ         - วีดีโอพระผู้บำบัดทุกข์ บำรุงสุข  

- สาระไอที                      >> กลุ่มงานเทคโนโลยีการสื่อสาร

แผนผังเว็บไซต์               >> ศูนย์การสื่อสารเขต 1-12

                                   >> E-mail / เบอร์โทรศัพท์ 

                                   >> หน้าที่ความรับผิดชอบ

                                 ระบบงาน

                                    >> ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

                                    >> ระบบจองห้องสมุด

                                    >> mail.moi.go.th

                                    >> ศูนย์ข้อมูลกลาง มท. และจังหวัด

                                    >> รายการมหาดไทยชวนรู้ สวพ. 91 MHz

                                    >> ระบบการจัดหาคอมพิวเตอร์ของ มท.

                                 - PMQA หมวด 4 ปี 2559

                                 - เนื้อหาล่าสุด

                                 - สถิิติการเยี่ยมชม

 

สถิติการเยี่ยมชม