พิมพ์

กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ


   ศึกษาวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาข้อมูล และระบบสารสนเทศ ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และจังหวัด รวมทั้งสำรวจ จัดเก็บ รวบรวมข้อมูลมหาดไทยและจังหวัด และให้บริการเผยแพร่ข้อมูล

   เป็นศูนย์กลางประสานข้อมูลสารสนเทศของกระทรวงมหาดไทย กรม/รัฐวิสาหกิจและจังหวัด

   ดูแลศูนย์ข้อมูลเพื่อการบริหารและการวางแผนของกระทรวงมหาดไทย

   บริหารจัดการ บำรุงรักษาระบบแม่ข่าย และระบบรักษาความปลอดภัย ตลอดจนการให้บริการด้านสารสนเทศด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

   ควบคุมดูแลและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายผู้บริหารของกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

   สนับสนุนและให้คำปรึกษาด้านสารสนเทศ

   ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์


ผู้อำนวยการกลุ่มงานน.ส.ศิริพร สนธิรัตน์

ผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

กลุ่มพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนางอลิศรา จริยารังษีโรจน์นายกิตติ ดำงามกิจกลุ่มพัฒนาระบบงานสารสนเทศน.ส.อนงค์รัตน์ ลือนามนายทศพล นิติมณฑล


น.ส.ธมนต์รัตย์ แสนสายเนตรน.ส.วันวิสาข์ อินทร์รอด


นายบุญยง เรื่องพงษ์ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายนายสิทธิชัย สุธานนท์นายธนารักษ์ รัตนขันธ์ฝ่ายธุรการนางอุไร หาญโอฬารเลิศ


พนักงานจ้างเหมาบริการนายวิชภัทร มีจิตร


น.ส.เจนจิรา กันทปินชย์น.ส.สิริยากรณ์ นมเกษม


นายณรงค์ชัย ซื้อพัฒนารุ่งโรจน์