เจ้าหน้าที่กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ


ชื่อ-นามสกุล
นางสาวอนงค์รัตน์   ลือนาม
ตำแหน่ง
ผอ.กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
Email
anongrat_lu@moi.go.th
เบอร์โทร-Hotline
021266542, 59944, 51134
เบอร์ส่วนตัว
089-690-5545

ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชื่อ-นามสกุล
นางอาลียะห์   ทัดระเบียบ
ตำแหน่ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
Email
aleeyah_arw@moi.go.th
เบอร์โทร-Hotline
51151
เบอร์ส่วนตัว
-

ชื่อ-นามสกุล
นางอลิศรา   จริยารังษีโรจน์
ตำแหน่ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
Email
alisara_ja@moi.go.th
เบอร์โทร-Hotline
50663
เบอร์ส่วนตัว
089-883-3329

ชื่อ-นามสกุล
นายกิตติ   ดำงามกิจ
ตำแหน่ง
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
Email
kitti_dum@moi.go.th
เบอร์โทร-Hotline
50660
เบอร์ส่วนตัว
086-553-5592

ฝ่ายพัฒนาระบบงานสารสนเทศ

ชื่อ-นามสกุล
นางสาวสุจิราภรณ์   พิมพี
ตำแหน่ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
Email
-
เบอร์โทร-Hotline
51139
เบอร์ส่วนตัว
-

ชื่อ-นามสกุล
นายทศพล   นิติมณฑล
ตำแหน่ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
Email
-
เบอร์โทร-Hotline
59913
เบอร์ส่วนตัว
083-013-0577

ชื่อ-นามสกุล
นางสาววันวิสาข์   อินทร์รอด
ตำแหน่ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
Email
wanwis_im@moi.go.th
เบอร์โทร-Hotline
51137
เบอร์ส่วนตัว
095-697-7527

ชื่อ-นามสกุล
นายปิยพงศ์   ลักษณะปิยะ
ตำแหน่ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
Email
piyapong_lak@moi.go.th
เบอร์โทร-Hotline
51140
เบอร์ส่วนตัว
085-235-6190

ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

ชื่อ-นามสกุล
นายบุญยง   เรืองพงษ์
ตำแหน่ง
นายช่างไฟฟ้าอาวุโส (ช่วยราชการ กทส.)
Email
boonyong_run@moi.go.th
เบอร์โทร-Hotline
51142
เบอร์ส่วนตัว
084-924-3544

ชื่อ-นามสกุล
นายธนารักษ์   เรืองพงษ์
ตำแหน่ง
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
Email
tanarak_rat@moi.go.th
เบอร์โทร-Hotline
50181
เบอร์ส่วนตัว
080-466-8950

ลูกจ้างเหมาบริการ

ชื่อ-นามสกุล
นายณัฐกฤษ   สุวัฒน์กิตติวงศ์
ตำแหน่ง
พนักงานสารสนเทศ
Email
-
เบอร์โทร-Hotline
-
เบอร์ส่วนตัว
-

ชื่อ-นามสกุล
นางสาวเจนจิรา   กันทปินชัย
ตำแหน่ง
พนักงานสารสนเทศ
Email
-
เบอร์โทร-Hotline
59916
เบอร์ส่วนตัว
080-309-6832

ชื่อ-นามสกุล
นางสาวสาวิตรี​   นิธิ​โชติ​สกุล
ตำแหน่ง
พนักงานสารสนเทศ
Email
-
เบอร์โทร-Hotline
-
เบอร์ส่วนตัว
-

ชื่อ-นามสกุล
นางสาวกิตติยา   วงษ์ทอง
ตำแหน่ง
พนักงานสารสนเทศ
Email
-
เบอร์โทร-Hotline
51148
เบอร์ส่วนตัว
-