ภารกิจ/อัตรากำลัง

กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ


   ศึกษาวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาข้อมูล และระบบสารสนเทศ ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และจังหวัด รวมทั้งสำรวจ จัดเก็บ รวบรวมข้อมูลมหาดไทยและจังหวัด และให้บริการเผยแพร่ข้อมูล

   เป็นศูนย์กลางประสานข้อมูลสารสนเทศของกระทรวงมหาดไทย กรม/รัฐวิสาหกิจและจังหวัด

   ดูแลศูนย์ข้อมูลเพื่อการบริหารและการวางแผนของกระทรวงมหาดไทย

   บริหารจัดการ บำรุงรักษาระบบแม่ข่าย และระบบรักษาความปลอดภัย ตลอดจนการให้บริการด้านสารสนเทศด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

   ควบคุมดูแลและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายผู้บริหารของกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

   สนับสนุนและให้คำปรึกษาด้านสารสนเทศ

   ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์


ผู้อำนวยการกลุ่มงานน.ส.อนงค์รัตน์ ลือนาม

รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ


กลุ่มพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศน.ส.พรศิริ สิทธิยศ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษนางอลิศรา จริยารังษีโรจน์


นายกิตติ ดำงามกิจ


กลุ่มพัฒนาระบบงานสารสนเทศน.ส.อนงค์รัตน์ ลือนาม

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษนายทศพล นิติมณฑล


น.ส.วันวิสาข์ อินทร์รอดฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายนายบุญยง เรืองพงษ์

นายช่างไฟฟ้าอาวุโส (ช่วยราชการ กทส.)


นายธนารักษ์ รัตนขันธ์


พนักงานจ้างเหมาบริการนายวิชภัทร มีจิตร


น.ส.เจนจิรา กันทปินชัยนาย วันเฉลิม เรืองสังข์


น.ส.กิตติยา วงษ์ทอง