ภารกิจ/อัตรากำลัง

กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ


   ศึกษาวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาข้อมูล และระบบสารสนเทศ ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และจังหวัด รวมทั้งสำรวจ จัดเก็บ รวบรวมข้อมูลมหาดไทยและจังหวัด และให้บริการเผยแพร่ข้อมูล

   เป็นศูนย์กลางประสานข้อมูลสารสนเทศของกระทรวงมหาดไทย กรม/รัฐวิสาหกิจและจังหวัด

   ดูแลศูนย์ข้อมูลเพื่อการบริหารและการวางแผนของกระทรวงมหาดไทย

   บริหารจัดการ บำรุงรักษาระบบแม่ข่าย และระบบรักษาความปลอดภัย ตลอดจนการให้บริการด้านสารสนเทศด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

   ควบคุมดูแลและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายผู้บริหารของกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

   สนับสนุนและให้คำปรึกษาด้านสารสนเทศ

   ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์


ผู้อำนวยการกลุ่มงานนางสาวอนงค์รัตน์ ลือนาม

ผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ


ฝ่ายพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนางอาลียะห์ ทัดระเบียบ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษนางอลิศรา จริยารังษีโรจน์


นายกิตติ ดำงามกิจ


ฝ่ายพัฒนาระบบงานสารสนเทศนางสาวสุจิราภรณ์ พิมพี

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษนายทศพล นิติมณฑล


นางสาววันวิสาข์ อินทร์รอด


นายปิยพงศ์ ลักษณะปิยะฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายนายบุญยง เรืองพงษ์

นายช่างไฟฟ้าอาวุโส (ช่วยราชการ กทส.)


นายธนารักษ์ รัตนขันธ์


พนักงานจ้างเหมาบริการนายณัฐกฤษ สุวัฒน์กิตติวงศ์


นางสาวเจนจิรา กันทปินชัยนางสาวสาวิตรี นิธิ​โชติ​สกุล


นางสาวกิตติยา วงษ์ทอง